Společnost T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO 64949681, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 3787 jakožto správce osobních údajů (dále jen „T-Mobile“) přijala tyto Zásady zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání (dále jen „Zásady“). Účelem těchto Zásad je Vás, jako uchazeče o zaměstnání, informovat o způsobu a rozsahu zpracovávaných osobních údajů a o Vašich právech, která Vám náleží. 

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy transparentně, korektně a v souladu s nařízením EP a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro příslušný účel. K tomu jsme přijali odpovídající zabezpečení a uchováváme osobní údaje po dobu nezbytně nutnou podle lhůt, které nám ukládají právní předpisy. 

1Typy zpracovávaných osobních údajů

Když se přihlásíte na naše výběrové řízení zpracováváme o Vás následující údaje:

 1. Identifikační a kontaktní údaje: 
  Jméno a příjmení, titul, adresa trvalého bydliště, adresa přechodného bydliště, soukromá emailová adresa, telefonní číslo.
 2. Další osobní údaje:
  Jedná se o údaje, které o sobě uvedete v dokumentech, které nám zašlete např. v průvodním dopise, ve Vašem životopise nebo motivačním dopise. Uvedení těchto údajů je dobrovolné. Nejčastěji uchazeči o zaměstnání uvádí např. datum narození, rodinný stav, počet dětí a další údaje.
 3. Údaje o vzdělání a předchozím zaměstnání:
  Údaje o Vašem vzdělání (např. seznam absolvovaných škol, diplomy, vysvědčení, absolvované kurzy, certifikáty), jazykové znalosti, Vaše dovednosti, informace o předcházejících zaměstnáních, řidičský průkaz a další údaje, které uvedete ve Vašem životopise (CV) a Motivačním dopise. 
 4. Veřejně dostupné údaje: 
  Informace, které jsou dostupné na internetu např. informace uvedené v obchodním rejstříku, insolvenčním rejstříku. Dále jsme oprávněni se podívat na odkaz na sociální síť LinkedIn.
 5. Údaje z naší komunikace: 
  Jedná se především o naše poznámky z telefonických hovorů, poznámky z osobních pohovorů (včetně on-line pohovorů), případně naše vzájemná písemná komunikace vztahující se k danému výběrovému řízení. 
 6. Způsobilost na danou pozici:
  možná budete muset prokázat, že jste zákonně způsobilý pro danou pozici, např. vzdělání, jazykové dovednosti, zdravotní způsobilost pro vybrané typy pozic.
 7. Prohlášení o bezúhonnosti: 
  V závislosti na povaze pracovní pozice Vás můžeme požádat, abyste předložili prohlášení potvrzující, že jste nebyli odsouzeni za žádný zločin nebo přečin (aktuální výpis z rejstříků trestů).
 8. Kamerový záznam 
  V našich prostorách může být umístěn kamerový systém, který je viditelně označen. Důvodem pro umístění kamerového systému je provádění monitoringu z důvodu zajištění bezpečnosti našich zaměstnanců, zákazníků a dalších osob, které vstupují do našich prostor. O provozování kamerového systému je uchazeč o zaměstnání vždy informován informačními cedulemi při vstupu do daného sledovaného prostoru. 

Kromě toho, v závislosti na pozice, o kterou se ucházíte, můžeme získat informace také z následujících zdrojů:

 • Interní žádosti: Pokud již ve společnosti T-Mobile pracujete a ucházíte se o interní pozici, můžeme použít informace z Vaší osobní složky, abychom doplnili informace, které nám poskytnete při žádosti o zaměstnání.
 • Hodnocení: Můžeme Vás požádat, abyste podrobili hodnocení Vašich schopností, osobnosti nebo kognitivní způsobilosti. Takové hodnocení se obvykle provádějí pomocí softwaru třetí strany nebo prostřednictvím společnosti třetí strany, která s námi sdílí výsledky. Před uskutečněním takového hodnocení Vám poskytneme další informace týkající se Vaší konkrétní situace.
 • Reference: Můžeme se rozhodnout získat reference od osob, které s Vámi pracovali v minulosti. Obecně řečeno, budeme tyto osoby kontaktovat, pouze pokud nám poskytnete jejich jména a kontaktní údaje. Pokud už jste zaměstnancem společnosti T-Mobile, můžeme o reference požádat Vašeho manažera a/nebo spolupracovníky.

Osobní údaje zpracovávané v případě Vašeho úspěchu ve výběrovém řízení 

V případě, že budete ve výběrovém procesu úspěšný a budete vybrán na pozici, kromě výše uvedených údajů, jsme oprávněni na základě právního titulu plnění smlouvy (tj. předsmluvní vztah) získat od Vás rovněž následující informace: 

 • Osobní údaje: například datum narození, rodné příjmení, číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti, rodné číslo, rodinný stav, státní příslušnost, fotografie, pracovní povolení, identifikační číslo Sociální pojišťovny.
 • Informace o členech rodiny a rodinných příslušnících: např. jméno, příjmení, titul, datum narození manžela, manželky, druha, družky, jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo Vašich dětí.
 • Informace týkající se odměňování, důchodového zabezpečení, zdravotního zabezpečení a jiných výhod: např. název zdravotní pojišťovny, starobní pojištění, penzijní připojištění, název banky a číslo účtu, srážky ze mzdy.
 • Informace z pracovního posudku (reference od osob, se kterými jste v minulosti pracovali) a potvrzení o zaměstnání

Zvláštní kategorie osobních údajů budeme zpracovávat pouze pro účely striktně spojené s řádným výkonem našich povinností jakožto Vašeho budoucího zaměstnavatele, a to pouze v nezbytném rozsahu, který vyžadují příslušné právní předpisy. 

Budeme zpracovávat tyto typy citlivých osobních údajů:

 • Údaje o Vašem zdravotním stavu: například se jedná o potvrzení o invaliditě a zdravotním postižení zaměstnance, výsledky preventivní lékařské prohlídky ve vztahu k práci, údaje o psychické a zdravotní pracovní způsobilosti.
 • Výpis z rejstříku trestů: pro vybrané pracovní pozice jako např. práce se svěřenými prostředky, hotovostí apod.

2. Právní titul a účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu: 

 1. Oprávněný zájem: náš oprávněný zájem spočívá ve výběru nejvhodnějšího kandidáta na obsazovanou volnou pracovní pozici. 
 2. Splnění smlouvy (uzavření smlouvy): v případě Vašeho úspěchu ve výběrovém řízení jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje na základě předsmluvního vztahu. 
 3. Plnění zákonných povinností: jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje pro splnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

T-Mobile Vás informuje, že v rámci zefektivnění procesu náboru nových zaměstnanců zpracovává Vaše osobní údaje pro statistické účely. Výsledkem jsou zcela anonymizované analýzy. 

Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu:

Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem se zpracováním osobních údajů provádíme za účelem nabídky dalších volných pracovních míst. Jako uchazeč o zaměstnání máte možnost udělit souhlas se zařazením do databáze zároveň partnerské společnosti T-Mobilu, společnosti Slovak Telekom, a.s.. Jako uchazeč o zaměstnání máte možnost udělit souhlas se zařazením do databáze zároveň partnerské společnosti T-Mobile, společnosti Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, se sídlem Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.

 • Pokud se rozhodnete pro odběr našich Newsletterů zpracováváme Vaši e-mailovou adresu. T-Mobile zasílá Newslettery v oblasti dalších karierních příležitostí, tj. uplatnění ve společnosti T-Mobile a novinky v personální oblasti. 

T-Mobile bude zpracovávat Vaše údaje pro následující účely:

 1. Nábor zaměstnanců: Vaše údaje zpracováváme, abychom zjistili, zda jste kvalifikovaným kandidátem na pozici, o kterou se ucházíte.
 2. Řešení případných sporů: osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem řešení sporů, stížností nebo právních procesů.
 3. Zasílání Newsletterů HR: Vaší e-mailovou adresu zpracováváme rovněž v případě, že se zaregistrujete k odběru našich Newsletterů. T-Mobile zasílá Newslettery v oblasti dalších karierních příležitostí, tj. uplatnění ve společnosti T-Mobile a novinky v personální oblasti. Z odběru Newsletterů se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na link, který posíláme v každém Newsletteru nebo na e-mailové adrese: zamestnani@t-mobile.cz.

3. Příjemci a zpracovatelé Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávají zejména oprávnění zaměstnanci T-Mobile, a to pouze v rozsahu, který je v daném případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření (včetně povinnosti mlčenlivosti). 

T-Mobile je oprávněn sdílet Vaše údaje v následujících případech:

 • Pokud získáme informace od třetích stran (jak je uvedeno výše), poskytneme jim Vaše jméno a jakékoli další nezbytné informace potřebné k tomu, aby nám poskytli relevantní informace o Vás.
 • Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi smluvními partnery, kteří jednají naším jménem, ​​například s poskytovatelem služeb (tzv. zpracovatelé nebo příjemci). V takových případech mohou tyto třetí strany používat Vaše osobní údaje pouze pro účely popsané výše a pouze v souladu s našimi pokyny. V případě, že Vaše osobní údaje zpracovávají zpracovatelé, uzavíráme vždy s každým zpracovatelem odpovídající smlouvu o zpracování osobních údajů. Významným zpracovatelem je společnost LMC, s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Jankovcova 1569/2c, Praha 7, PSČ: 170 00.  
 • Pro účely zpracování údajů využívá T-Mobile softwarové nástroje svého obchodního partnera, společnosti recruitis.io s.r.o. Smluvní partner však nemá přístup k Vašim osobním údajům.
 • Pokud to vyžaduje příslušný právní předpis nebo soudní příkaz, Vaše osobní údaje můžeme sdílet například s orgány činnými v trestním řízení nebo jinými oprávněnými orgány.
 • V případě oprávněného zájmu můžeme poskytnout Vaše osobní údaje společnostem s ekonomickým nebo personálním propojením, vždy však pouze pokud je k takovému zpřístupnění důvod.

4. Místo zpracování Vašich osobních údajů

Místem zpracování Vašich osobních údajů je především Česká republika. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze na území zemí Evropské unie. 

5. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme na omezenou dobu. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu po dobu trvání výběrového řízení na danou obsazovanou pozici. K výmazu Vašich údajů dojde poté, co již nebudou potřebné pro daný účel zpracování. To znamená, že Vaše údaje uchováme po dobu trvání výběrového řízení, ve kterém jsme se s Vašimi osobními údaji seznámili. Důvodem tohoto uchování je ochrana našich zájmů v případě řešení sporů. Pokud na obsazení pozice vybereme Vás, uchováme Vaše osobní údaje v osobní složce, v souladu s našimi HR směrnicemi o ochraně soukromí.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat delší dobu po ukončení výběrového procesu, a to v případě případného právního sporu.

Pokud nám udělíte souhlas se zařazením do databáze uchazečů o zaměstnání, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 2 let od udělení souhlasu. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat. V takovém případě dojde k odstranění Vašich osobních údajů. 

V případě Vašeho vstupu do prostor T-Mobile například za účelem konání osobního pohovoru, může docházet k pořizování kamerového záznamu v označených prostorách. Kamerové záznamy uchováváme po dobu 1 měsíce. 

7. Práva subjektů údajů 

Pokud se kdykoli rozhodnete z výběrového řízení odstoupit ještě před jeho ukončením ze strany společnosti T-Mobile, můžete tak učinit a své osobní údaje svobodně smazat prostřednictvím této adresy: https://app.recruitis.io/public/unsubscribe. 

Právo na přístup k osobním údajům

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. Vaše osobní údaje vám budou obvykle poskytnuty písemně, pokud není požadováno jinak nebo pokud jste o to požádali elektronickými prostředky, informace Vám budou poskytnuty elektronicky, pokud je to možné.

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)

Za určitých okolností máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů, například když osobní údaje, které jsme získali, již nejsou potřebné pro původní účel nebo když odvoláte svůj souhlas. Mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro např. plnění právních povinností nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Jedná se o právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů v případě důvodů vymezených právními předpisy (např. z důvodu nepřesnosti zpracovávaných osobních údajů či protiprávnosti jejich zpracování nebo uplatnění námitky v případě zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu. 

Právo na přenositelnost údajů (portabilita)

Za určitých okolností máte právo požádat nás o předávání osobních údajů, které jste nám poskytli jiné třetí osobě. 

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje v takovém případě nebudeme pro daný účel dále zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali, včetně obhajoby našich právních nároků.

Právo nebýt předmětem výhradně automatizovaného rozhodování

Máte právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování s právními či obdobnými účinky. 

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů 

V případě, že nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro zařazení do naší databáze uchazečů o zaměstnání, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V takovém případě přestane T-Mobile bez zbytečného odkladu Vaše osobní údaje zpracovávat. 

Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů 

Vaše právo podat stížnost k dozorovému úřadu. Máte právo obrátit se se svou stížností na: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika. 

Kontaktní údaje T-Mobile

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, uplatnění Vašich práv, můžete nás kontaktovat prostřednictvím kanálů uvedených na našich webových stránkách, tj. písemně na adrese naší společnosti uvedené níže pro oblast HR, nebo na zákaznické lince +420 800 73 73 73 (ze zahraničí +420 603 603 603).

T-Mobile Czech Republic, a.s.
Divize lidských zdrojů
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4

Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete, v otázkách týkající se ochrany osobních údajů, kontaktovat písemně na adrese sídla společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, nebo elektronicky na: privacy@t-mobile.cz.