Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO 64949681, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, sp.zn. B 3787 jakožto správce osobních údajů (dále jen „T-Mobile“) přijala tyto Zásady zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání u Správce (dále jen „Zásady“) za účelem poskytnutí informací o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů uchazeče a jeho dalších právech.

1. Typy osobních údajů

Když si u nás podáte žádost o zaměstnání, získáme od Vás následující informace:

 • Kontaktní údaje: například Vaše jméno, příjmení, titul, adresa trvalého bydliště, adresa přechodného bydliště, soukromá emailová adresa, telefonní číslo
 • Informace z Vašeho životopisu / CV: jako například Vaše předchozí zaměstnání, vzdělání, dovednosti, jazykové znalosti a jakékoli další informace, které se rozhodnete ve svém životopise uvést
 • Motivační dopis: jakékoli informace, které se rozhodnete uvést ve svém motivačním dopise
 • Způsobilost k práci: možná budete muset prokázat, že jste zákonně způsobilý pro danou pozici, např. vzdělání, jazykové dovednosti, zdravotní způsobilost pro vybrané typy pozic.
 • Prohlášení o bezúhonnosti: V závislosti na povaze pracovní pozice a příslušné země Vás můžeme požádat, abyste předložili prohlášení potvrzující, že jste nebyli odsouzen za žádný zločin nebo přečin, co by Vás z dané pozice diskvalifikovalo.

Kromě toho, v závislosti na pozice, o kterou se ucházíte, můžeme získat informace také od třetích stran:

 • Interní žádosti. Pokud již ve společnosti TM pracujete a ucházíte se o interní pozici, můžeme použít informace z Vaší osobní složky, abychom doplnili informace, které nám poskytnete při žádosti o zaměstnání.
 • Hodnocení. Můžeme vás požádat, abyste podrobili hodnocení vašich schopností, osobnosti nebo kognitivní způsobilosti. Takové hodnocení se obvykle provádějí pomocí softwaru třetí strany nebo prostřednictvím společnosti třetí strany, která s námi sdílí výsledky. Před uskutečněním takového hodnocení Vám poskytneme další informace týkající se Vaší konkrétní situace.
 • Reference. Můžeme se rozhodnout získat reference od osob, které s vámi pracovali v minulosti. Obecně řečeno, budeme tyto osoby kontaktovat, pouze pokud nám poskytnete jejich jména a kontaktní údaje. Pokud už jste zaměstnanců společnosti TM, můžeme o reference požádat Vašeho manažera a / nebo spolupracovníků, a to i bez Vašeho vědomí.

V případě, že budete ve výběrovém procesu úspěšný a budete vybrán do pozice, kromě výše uvedených údajů, získáme od Vás i následující informace na právním základě předsmluvních vztahů:

 • Osobní údaje: například datum narození, rodné příjmení, číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti, rodné číslo, rodinný stav, státní příslušnost, fotografie, pracovní povolení, identifikační číslo Sociální pojišťovny
 • Informace o členech rodiny a rodinných příslušnících: např., Jméno, příjmení, titul, datum narození manžela, manželky, druha, družky, jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo Vašich dětí
 • Informace týkající se odměňování, důchodového zabezpečení, zdravotního zabezpečení a jiných výhod: např. název zdravotní pojišťovny, starobní pojištění, penzijní připojištění, název banky a číslo účtu, srážky ze mzdy
 • Informace z pracovního posudku a potvrzení o zaměstnání

Speciální kategorie osobních údajů budeme zpracovávat pouze pro účely striktně spojené s řádným výkonem našich povinností jako Vašeho budoucího zaměstnavatel a v rozsahu, který umožňují nebo vyžadují platné právní předpisy. Budeme zpracovávat tyto typy citlivých osobních údajů:

 • Údaje o Vašem zdravotním stavu (potvrzení o invaliditě a zdravotním postižení zaměstnance, výsledky preventivní lékařské prohlídky ve vztahu k práci, údaje o psychické a zdravotní pracovní způsobilosti),
 • Výpis z rejstříku trestů pro vybrané pracovní pozice jako např. práce se svěřenými prostředky, hotovostí a pod.

2. Účely zpracování údajů

T-Mobile bude zpracovávat Vaše údaje na následující účely:

 • Nábor zaměstnanců. Vaše údaje zpracováváme, abychom zjistili, zda jste kvalifikovaným kandidátem na pozici, o kterou se ucházíte.
 • Řešení sporů. Osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem řešení sporů, stížností nebo právních procesů.
 • Plnění právních povinností. V určitých případech je možné, že budeme muset zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom dodržovali zákon nebo abychom vyhověli soudnímu rozhodnutí.
 • Personální marketing. Vaše osobní údaje (emailovou adresu) budeme používat pro aktivity v oblasti personálního marketingu jen s vaším výslovným souhlasem, který nám dáte během aktivit na webové stránce t-kariera.cz nebo jejích subdoménách. Z aktivit v oblasti personálního marketingu se můžete kdykoliv odhlásit na adrese zamestnani@t-mobile.cz.

3. Další subjekty, které mohou mít přístup k Vašim údajům

T-Mobile může sdílet vaše údaje se třetími stranami za následujících okolností:

 • Pokud získáme informace od třetích stran (jak je uvedeno výše), poskytneme jim Vaše jméno a jakékoli další informace potřebné k tomu, aby nám poskytli relevantní informace o vás.
 • Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jinými třetími stranami, které jednají naším jménem, ​​například s poskytovatelem služeb (tzv. zpracovatelé nebo příjemci). V takových případech mohou tyto třetí strany používat Vaše osobní údaje pouze pro účely popsané výše a pouze v souladu s našimi pokyny;
 • K osobním údajům budou mít přístup naši zaměstnanci. V takovém případě se přístup udělí pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro výše uvedené účely, a pouze pokud je zaměstnanec vázán povinností mlčenlivosti;
 • Pokud to vyžaduje zákon nebo soudní příkaz, Vaše osobní údaje můžeme sdílet například s orgány činnými v trestním řízení nebo jinými oprávněnými orgány.
 • Stejně můžeme v případě oprávněného zájmu poskytnout Vaše osobní údaje společnostem s ekonomickým nebo personálním propojením, vždy však pouze pokud je k takovému zpřístupnění důvod.

4. Místo zpracování Vašich osobních údajů

K Vašim osobním údajům budou zpracovávány pouze v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

5. Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme na omezenou dobu a tyto údaje budou vymazány, když již nebudou potřebné pro účely zpracování. To znamená, že vaše údaje uchováme po dobu trvání výběrového řízení a vymažeme vždy nejpozději do 6 měsíců od ukončení výběrového řízení, ve kterém jsme se s Vašimi osobními údaji seznámili. Důvodem tohoto uchování je ochrana našich zájmů v případě řešení sporů. Pokud na obsazení pozice vybereme Vás, uchováme Vaše osobní údaje v osobní složce, v souladu s našimi HR směrnicemi o ochraně soukromí.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat delší dobu po ukončení výběrového procesu a to v případě, že se vyskytne právní spor nebo pokud nám dáte souhlas s tím, abychom Vaše údaje zpracovávali v našich evidencích po delší dobu.

6. Právní základ pro zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu, který sledujeme. Náš oprávněný zájem v tomto případě je vybrat kvalifikované kandidáty. V některých případech budeme Vaše osobní údaje zpracovat proto, abychom si splnili zákonné povinnosti nebo je budeme zpracovávat na právním základě předsmluvních vztahů.

7. Vaše práva podle zákona o ochraně údajů

Podle EU zákona o ochraně údaje máte určitá práva

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. Vaše osobní údaje vám budou obvykle poskytnuty písemně, pokud není požadováno jinak nebo pokud jste o to požádali elektronickými prostředky, informace vám budou poskytnuty elektronicky, pokud je to možné.

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na vymazání

Za určitých okolností máte právo nás požádat o vymazání vašich osobních údajů, například když osobní údaje, které jsme získali, již nejsou potřebné pro původní účel nebo když odvoláte svůj souhlas. Mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro např. plnění právních povinností nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků

Právo na omezení zpracování

Za určitých okolností jste oprávněn nás požádat, abychom přestali používat vaše osobní informace, například když si myslíte, že osobní informace, které o Vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že už Vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat.

Právo na přenositelnost údajů

Za určitých okolností máte právo požádat nás o předávání osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle Vašeho výběru.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje v takovém případě nebudeme pro daný účel dále zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali, včetně obhajoby našich právních nároků.

Práva související s automatizovaným rozhodováním

Máte právo odmítnout automatizované rozhodování, včetně profilování, ze kterého pro Vás vyplyne právní nebo podobný významný důsledek. Společnost T-Mobile obvykle nepoužívá v kontextu řádu automatizované rozhodování nebo profilování, ale pokud jste byli předmětem automatizovaného rozhodnutí a s výsledkem nesouhlasíte, můžete nás kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů a požádat nás o přezkoumání daného rozhodnutí.

Právo odvolat souhlas

Ve většině případů Vaše osobní údaje nezpracovávají na základě Vašeho souhlasu. Může se však stát, že v konkrétních případech o Váš souhlas požádáme. Tam, kde to děláme, máte právo odvolat svůj souhlas s dalším používáním vašich osobních údajů.

Kontaktní údaje

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich Údajů, uplatnění vašich práv, můžete nás kontaktovat písemně:

T-Mobile Czech Republic, a.s.
Divize lidských zdrojů
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4

Zároveň můžete kontaktovat našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktního formuláře, který naleznete na webových stránkách www.t-mobile.cz/ochrana-udaju.